Herb PCE Lubań
Polecamy
Herb PCE Lubań
O projekcie

Projekt Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3  Poprawa jakości kształcenia,  Poddziałanie 3.3.4  Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

 

REALIZATORZY

 Projekt jest realizowany przez Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 

CELE PROJEKTU

 1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w przedszkolu, oddziale przedszkolnym poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności poznawczej, w tym rozwijania pasji przyrodniczo – turystycznych, zachowań przedsiębiorczych dziecka
 2. Cele szczegółowe:
  • Wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej.
  • Zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zastosowaniem zestawów multimedialnych.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej do zajęć dydaktycznych.
  • Wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek o nowoczesne pomoce – zestawy multimedialne.
  • Zwiększenie liczby nauczycieli stosujących nowoczesne technologie podczas zajęć z dziećmi.
  • Podniesienie jakości pracy z dziećmi w placówkach.
  • Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych do najciekawszych miejsc Pogórza Izerskiego i Kotliny Jeleniogórskiej.

 

Kapitał Ludzki Unia Europejska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego